Aktualności

 W wykonaniu uchwały nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy oraz przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku informuje, iż rozpoczął się nabór radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. Pomoc będzie świadczona w miastach Białystok, Łomża i Suwałki oraz w powiatach augustowskim, białostockim, bielskim, ełckim, giżyckim, gołdapskim, grajewskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, monieckim, oleckim, piskim, sejneńskim, siemiatyckim, sokólskim, suwalskim, węgorzewskim, wysokomazowieckim i zambrowskim. Deklaracje według ustalonego wzoru, na każde starostwo oddzielnie, należy składać w terminie do 2 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu). W przypadku zgłoszenia się większej liczby radców prawnych niż liczba miejsc w danym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, Komisja ds. wykonywania zawodu i wpisów na listę radców prawnych Rady OIRP w Białymstoku przeprowadzi losowanie. Osoby zgłaszające chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w więcej niż jednym powiecie proszone są o dostarczenie deklaracji dla każdego powiatu z osobna. Deklaracje można przesyłać listownie lub składać pisemnie w siedzibie OIRP w Białymstoku, ul. Przejazd 2a, 15-430 Białystok lub skanem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przypominam, iż w przyszłym roku nieodpłatna pomoc w części punktów będzie świadczona przez radców prawnych posiadających uprawnienia mediatora. Proszę zatem o dokładne wypełnianie deklaracji. Osoby, które spełniają warunki do bycia mediatorem zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) proszone są dodatkowo o udokumentowanie spełnienia warunku. Stosownie do postanowień Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być wyznaczony radca prawny: · karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania; · który nie dopełnił obowiązku szkoleniowego w ostatnim okresie rozliczeniowym; · zalegający ze składkami członkowskimi na dzień składania deklaracji; · z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 w/w ustawy, została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie. Wzorem lat ubiegłych apeluję o przemyślane składanie deklaracji w punktach i terminach, w których nieodpłatna pomoc prawna może być świadczona bez zakłóceń, co pozwoli uniknąć sytuacji odnotowywanych w poprzednich lata związanymi z nieuprawnionymi zastępstwami, nieobecnościami czy spóźnieniami. Występowanie takich sytuacji stwarza realne zagrożenie rozwiązaniem umowy z radcą prawnym wyznaczonym do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej, który nie będzie należycie wywiązywał się z obowiązków umownych.

Wyniki_egzaminu_wstępnego_na_aplikację_radcowską_2020_.docx

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta