Drukuj

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamia, że w dniach 13-20 kwietnia 2018 r. organizuje sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych i aplikantów radcowskich w Hotelu „Labranda Riviera Marina” (Gran Canaria, Hiszpania)którego tematem będą:

  1. „Konsekwencje prawne i finansowe nieprawidłowej realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych."
  2. „Spółdzielczość mieszkaniowa po ostatnich nowelizacjach przepisów."
  3. „Implementacja prawa Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego.”
  4. „Zakaz dyskryminacji w polskim porządku prawnym i prawie międzynarodowym.”
  5. „Praktyczne ujęcie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.”

Czas trwania szkolenia - 20 godzin szkoleniowych. Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 40. Program może ulec drobnym korektom.       

Szkolenie jest odpłatne. Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia w kwocie 1.990 zł. Pozostały koszt pokrywa OIRP w Białymstoku. Kwotę powyższą należy wpłacić na rachunek bankowy OIRP w Białymstoku nr 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001 lub w kasie OIRP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2017 r. Na blankiecie przelewu należy też wpisać imię i nazwisko radcy/aplikanta, którego wpłata dotyczy. Wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn niezależnych od organizatora, a dodatkowo uczestnik obciążony zostanie kosztami poniesionymi przez Izbę związanymi z jego udziałem. 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc i konieczność zapewnienia gwarancji ceny o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłat, przy czym z uwagi na konieczność uzyskania punktów szkoleniowych pierwszeństwo mają radcowie prawni. Osoby, które dokonają wpłaty po wyczerpaniu miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową i będą informowane indywidualnie o dostępności miejsc i cenie. Prosimy o wskazanie osoby, z którą uczestnik chciałby zostać zakwaterowany w pokoju.

Z poważaniem

Jacek Klimowicz
Sekretarz OIRP w Białymstoku


SZKOLENIA OGÓLNOPOLSKIE Organizowane przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych Krajowej Rady Radców Prawnych ROK 2017