Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamiam, że w dniach 24-26 października 2019 r. (czwartek-sobota) organizujemy sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych i aplikantów radcowskich w Hotelu "Zamek Janów Podlaski", którego tematem będzie Omówienie zmian procedury cywilnej wprowadzanych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw”. Zajęcia poprowadzi SSA Krzysztof Adamiak (Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku).

Program może ulec drobnym korektom (harmonogram w załączeniu).

Czas trwania szkolenia - 12 godzin szkoleniowych

Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 24       

Szkolenie jest odpłatne. Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia w kwocie 500 zł. Pozostały koszt pokrywa OIRP w Białymstoku.

Kwotę powyższą należy wpłacić na rachunek bankowy OIRP w Białymstoku nr 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001 lub w kasie OIRP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r. 

Na blankiecie przelewu należy też wpisać imię i nazwisko radcy/aplikanta, którego wpłata dotyczy.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (maksymalnie 100 osób) o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłat, przy czym z uwagi na konieczność uzyskania punktów szkoleniowych pierwszeństwo mają radcowie prawni.

Prosimy o wskazanie osoby, z którą uczestnik chciałby zostać zakwaterowany w pokoju dwu lub trzyosobowym.

Wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn niezależnych od organizatora, a dodatkowo uczestnik obciążony zostanie kosztami poniesionymi przez Izbę związanymi z jego udziałem. Zachęcamy do udziału w szkoleniu.

Harmonogram_szkolenia.pdf

Zawiadomienie_o_organizacji_szkolenia.pdf

Jacek Klimowicz

Sekretarz OIRP w Białymstoku

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta