Na podstawie art. 36 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. póz. 233, z poźn. zm), w zw. z § 3 ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski (Dz. U. z 2016 r. póz. 95) - jako Przewodnicząca zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2018 r., powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 169/17/DZP z dnia 26 czerwca 2017 r. - uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania przez okręgowe izby radców prawnych propozycji zadań na egzamin radcowski wraz z opisami istotnych zagadnień.


Propozycje zadań na egzamin radcowski wraz z opisami istotnych zagadnień, winny być zgłoszone na piśmie oraz na informatycznym nośniku danych. Uprzejmie proszę o ich przesłanie w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma na adres Przewodniczącej zespołu: SSĄ dr hab. Małgorzata Manowska, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.


Zadania i opisy powinny być doręczone w sposób uniemożliwiający ich ujawnienie osobom nieuprawnionym, tj. przesyłka winna być zapakowana w kopertę zewnętrzną z ww. adresem oraz kopertę wewnętrzną - zaklejoną, zaadresowaną i opatrzoną dopiskiem: „do rąk własnych".

 

SSA dr hab. Małgorzata Manowska


Przewodnicząca zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2018 r.

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta