Uchwały Rady

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przystąpić do Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-ELA (The European Association of Lawyers l’Association Européenne des Avocats) w Brukseli.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

            Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 1-2 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 269/2016 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 11 lipca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) Komisja praw człowieka i współpracy z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi:
a) Iwona Wrońska – Przewodniczący
b) Jacek Klimowicz
c) Łukasz Kołos
d) Mateusz Perkowski
e) Antoni Wysocki
2) W § 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) Komisja praw człowieka i współpracy z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi:
a) promowanie w imieniu Izby powszechnego poszanowania praw człowieka oraz podstawowych wolności,
b) zajmowanie stanowiska w przypadkach naruszania praw człowieka i organizowanie kampanii medialnych w celu upubliczniania przykładów łamania praw i wolności oraz przygotowywanie projektów stanowisk rady dotyczących naruszania tych praw,
c) popularyzacja wiedzy o efektywnej ochronie praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Kartę Praw podstawowych Unii Europejskiej, monitorowanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz monitorowanie stanu wykonania jego wyroków i decyzji,
d) prowadzenie innych działań przyczyniających się do upowszechniania wiedzy o prawach człowieka i podstawowych wolnościach oraz ich ochronie,
e) współpraca z pozostałymi samorządami zawodów zaufania publicznego w realizacji zadań z lit.t a-d,
f) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania wiedzy o prawach człowieka.”

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 w związku z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wpisuje się Panią Aleksandrę Dominikę Jaworską na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze śmiercią w dniu 13 sierpnia 2017 r. postanawia się na skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Jana Rachubkę (BŁ/Ł/91).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 w związku z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wpisuje się Panią Halszkę Emilię Pawilcz na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta