Komunikaty OIRP

            Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, działając na podstawie § 16 ust. 2 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, stanowiącej załącznik do uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, uchwałą z dnia 24 lipca 2020 r. Nr 147/2020 w sprawie zwołania Zgromadzenia OIRP w Białymstoku, zwołuje na dzień

11 września 2020 r. (piątek) godz. 14.00

ZGROMADZENIE OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W BIAŁYMSTOKU

które odbędzie się

w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku

 

Planuje się następujący porządek zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Ustalenie składu Prezydium i liczby Członków Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej.
 4. Wybór Członków Komisji Mandatowej.
 5. Stwierdzenia zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał i przeprowadzenia wyborów.
 6. Wybór pozostałych Członków Prezydium.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 9. Przedstawienie sprawozdań:
 10. Rady z wykonania planu pracy za 2019 r.,
 11. Rady z wykonania budżetu za 2019 r.,
 12. z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
 13. z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,
 14. z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego,
 15. z działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów.
 16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie:
 18. zatwierdzenia sprawozdania Rady z wykonania planu pracy za 2019 r.,
 19. zatwierdzenia sprawozdania Rady z wykonania budżetu oraz bilansu OIRP za 2019 r.,
 20. rozpatrzenia oceny działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
 21. rozpatrzenia oceny działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,
 22. rozpatrzenia oceny działalności Rzecznika Dyscyplinarnego,
 23. rozpatrzenia oceny działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów.
 24. Przedstawienie projektu budżetu na 2020 r.
 25. Uchwalenie budżetu OIRP na 2020 r.
 26. Ustalenie liczby członków Rady OIRP w Białymstoku (2020-2024).
 27. Ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej OIRP w Białymstoku (2020-2024).
 28. Ustalenie liczby członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku (2020-2024).
 29. Przedstawienie listy zgłoszonych kandydatów na Dziekana Rady OIRP w Białymstoku.
 30. Wystąpienia kandydatów na Dziekana Rady OIRP w Białymstoku, zadawanie pytań kandydatom przez delegatów.
 31. Wybór Dziekana Rady OIRP w Białymstoku.
 32. Ogłoszenie wyników wyborów Dziekana Rady OIRP w Białymstoku.
 33. Przedstawienie listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady OIRP w Białymstoku.
 34. Wystąpienia kandydatów na członków Rady OIRP w Białymstoku, zadawanie pytań kandydatom przez delegatów.
 35. Przedstawienie listy zgłoszonych kandydatów na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Białymstoku.
 36. Wystąpienia kandydatów na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Białymstoku, zadawanie pytań kandydatom przez delegatów.
 37. Przedstawienie listy zgłoszonych kandydatów na członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku.
 38. Wystąpienia kandydatów na członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku, zadawanie pytań kandydatom przez delegatów.
 39. Przedstawienie kandydatów na Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku.
 40. Wystąpienia kandydatów na Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku, zadawanie pytań kandydatom przez delegatów.
 41. Przedstawienie zgłoszonych kandydatów na członka Krajowej Rady Radców Prawnych.
 42. Wystąpienia kandydatów na członka Krajowej Rady Radców Prawnych, zadawanie pytań kandydatom przez delegatów.
 43. Przedstawienie zgłoszonych kandydatów na delegatów na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
 44. Wystąpienia kandydatów na delegatów na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych, zadawanie pytań kandydatom przez delegatów.
 45. Przedstawienie kandydatów na przedstawiciela aplikantów na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
 46. Przeprowadzenie wyborów (2020-2024):

1) Rady OIRP w Białymstoku,

2) Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Białymstoku,

3) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku,

4) Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku,

5) członka Krajowej Rady Radców Prawnych.

6) delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,

 1. Dyskusja-zgłaszanie wniosków.
 2. Ogłoszenie wyników wyborów.
 3. Zamknięcie Zgromadzenia

Zgłoszenia kandydatów na funkcje i do organów dokonuje się w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, ul. Przejazd 2A, 15-430 Białystok, lub nadesłanie na adres Biura w terminie do 12 sierpnia 2020 r. w godzinach 9:00-15:00. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło w miejscu i terminie zgłaszania, przed jego upływem.

Zgłoszenie powinno zwierać:

 • imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych kandydata,
 • wskazanie organu lub funkcji, na którą kandydat kandyduje,
 • zgodę kandydata na kandydowanie,
 • imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych osoby zgłaszającej.

Wzór zgłoszenia, dostępny także na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, przekazuję w załączeniu.

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania.

W myśl § 5 ust. 5 uchwały nr 169/X/2019 Krajowej Rady Radców prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r. – Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych, wraz z zawiadomieniem przesyłam projekty uchwał, których podjęcie jest przewidziane proponowanym porządkiem obrad posiedzenia zgromadzenia.

 

p.o. Dziekana Rady OIRP

Ewa Arcisz

Uchwała_nr_147-_2020_z_dnia_24.07.2020.docx

Zgłoszenie_kandydata.docx

 

DELEGACI_2020-2024__ALFABETYCZNIE.docx

KOMUNIKAT__OKW_z_dnia_4_czerwca_2020r.docx

UCHWAŁA_NR_2020-113_ZMIENIAJĄCA_UCHWAŁĘ_W_SPRAWIE_ZWOŁANIA_ZEBRAŃ_REJONOWYCH_OIRP_W_BIAŁYMSTOKU_I_WYBORU_OKRĘGOWEJ_KOMISJI_WYBORCZEJ.docx

KOMUNIKAT__OKW_z_dnia_9_marca_2020r.docx

W związku z wątpliwościami w przedmiocie przysługiwania radcom prawnym prawa zgłaszania kandydatów na delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku XI Kadencji - informuję, że prawo zgłaszania kandydatów na delegatów przysługuje wyłącznie radcom prawnym należącym do tego samego rejonu, z którego zgłaszani są kandydaci na delegatów. Tak sformułowane uprawnienie wynika z przepisów zawartych w § 4a w związku z § 3 ust. 3 Uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, stanowiącej załącznik do uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych.

Poniżej wykazy Radców Prawnych poszczególnych rejonów Miasta Białystok:

MIASTO_I.xls

MIASTO_II.xls

MIASTO_III.xls             

 

Przewodniczący OKW

 Bogusław Dębski

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta