Aktualności

Koleżanki i Koledzy!

Z przykrością informuję, że Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, zwołany na dzień 10 listopada 2018 r. na wniosek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku oraz siedmiu innych Izb (Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Szczecin, Wałbrzych) nie przyniósł żadnych efektów. Większość delegatów najwidoczniej nie chciała, bądź też obawiała się wypowiedzieć na tematy istotne dla naszego samorządu. Krajowy Zjazd Radców Prawnych został zwołany, ale de facto się nie odbył. Nie przyjęto proponowanego porządku obrad, przyjęto jedynie przez aklamację rezolucję z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. To przynajmniej możemy zawdzięczać wnioskującym izbom, gdyż żadna aktywność w tym kierunku obecnych władz krajowych samorządu radców prawnych nie była znana.

Z uwagi na fakt, że w mediach mogą pojawiać się informacje stawiające w fałszywym świetle zarówno intencje wnioskodawców, co do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu, jak również przemilczające lub przeinaczające okoliczności związane z procesem jego zwoływania, uważam, że moim obowiązkiem jest przedstawienie Koleżankom i Kolegom podstawowych faktów dotyczących przebiegu zdarzeń w tej sprawie:

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w oparciu o art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.) został złożony do biura Krajowej Rady Radców Prawnych przeze mnie z upoważnienia pozostałych siedmiu Izb, w dniu 18 września 2018r., tj. na trzy dni przed planowanym posiedzeniem Krajowej Rady Radców Prawnych.

Na posiedzeniu w dniach 21-22 września 2018 r., Krajowa Rada Radców Prawnych nie podjęła, mimo wniosku złożonego przez Kolegę Jerzego Moska – Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku wraz z projektem uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, uchwały w sprawie zwołania Zjazdu. Uznano, że w tym przypadku konieczne jest zwołanie dodatkowego posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które wyznaczono ostatecznie na dzień 13 października 2018r. Według zapewnień radcy prawnego Macieja Bobrowicza – Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych posiedzenie to miało być poświęcone tylko podjęciu uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu. Późnym popołudniem 12 października 2018r. członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych otrzymali, podpisany przez radcę prawnego dr Tomasza Schefflera z OIRP Wrocław oraz radcę prawnego dr hab. Rafała Stankiewicza z OIRP Warszawa projekt uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie Regulaminu Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Wbrew wcześniejszym deklaracjom Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych radcy prawnego Macieja Bobrowicza projekt ten został włączony do porządku obrad posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych w dniu 13 października 2018 r. i na tym posiedzeniu uchwalony, mimo poważnych wątpliwości co do jurydycznej poprawności tego rodzaju rozwiązania, polegających między innymi na tym, że organ wybierany przez Krajowy Zjazd, czyli Krajowa Rada Radców Prawnych, uchwala wiążący regulamin działania organu wybierającego, jak też na tym, że Krajowy Zjazd nie działa, ponieważ nie jest stałym organem naszego samorządu, lecz obraduje, a stosowny regulamin obrad Zjazdu został uchwalony przez ten Zjazd w 2013 roku i do tej pory obowiązuje. Ponadto w procesie uchwalania tego Regulaminu pominięto pod formalnym pretekstem poprawki zgłoszone przez reprezentanta naszej Izby w KRRP r.pr. Jacka Klimowicza. Regulamin działania Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, uchwalony przez Krajową Radę Radców Prawnych w dniu 13 października b.r. nakładał też na wnioskujące o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Rady Okręgowych Izb Radców Prawnych nieznany ustawie ani też naszym wewnętrznym uregulowaniom obowiązek przedłożenia projektów uchwał Krajowego Zjazdu wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie referentów projektów tych uchwał, podczas gdy prawo do składania tego rodzaju projektów przysługuje jedynie uprawnionym członkom organu, czyli delegatom na Krajowy Zjazd.

Pomimo uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawem, jak i z uregulowaniami wewnętrznymi naszego samorządu powyższego uregulowania, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 22 października 2018 r., stanęła na stanowisku, że należy przedłożyć projekty uchwał Krajowego Zjazdu, aby umożliwić delegatom na Krajowy Zjazd debatę na temat tych przedłożeń. Stosowne projekty uchwał zostały przedłożone Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych radcy prawnemu Maciejowi Bobrowiczowi w terminie przez niego wyznaczonym, to jest dnia 26 października 2018 r.

Koleżanki i Koledzy !

Możecie się spotkać z wypowiedziami, z których wynikać będzie, że jedynymi odpowiedzialnymi za niepowodzenie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych są Izby, które o zwołanie tego zjazdu wnioskowały. Na poparcie tych wypowiedzi przywoływane będą rozmaite argumenty, a to dotyczące krótkiego terminu na zwołanie Zjazdu, zbyt późnego przekazania delegatom projektów uchwał zjazdowych, nieprzedstawienia wcześniej przez Izby wnioskujące propozycji zmian wewnętrznych unormowań prawa samorządowego pozostałym Izbom oraz Krajowej Radzie Radców Prawnych i jej Prezydium.

Przytoczone wyżej fakty jednoznacznie wskazują jednak, kto tak naprawdę ponosi winę za fiasko Nadzwyczajnego Zjazdu. Termin na jego zwołanie jest terminem ustawowym i trudno z nim dyskutować. Nic nie stało jednak na przeszkodzie, aby uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu podjąć na posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych w dniach 21-22 września b.r., powołać na nim Komisję Zjazdową, do której delegaci mogliby, począwszy od dnia 24 września 2018 r., składać projekty uchwał. Decyzję o zwołaniu Zjazdu odroczono jednak o trzy tygodnie, które, jak się okazało, nie były potrzebne na jego organizacyjne przygotowanie wywołane rzekomymi trudnościami w rezerwacji stosownej sali obrad i zapoznanie się z ofertami hoteli, lecz na opracowanie legislacyjnego „potworka”: Regulaminu Krajowego Zjazdu Radców Prawnych wątpliwej jakości jurydycznej. Dygresyjnie należy wskazać, że w zaproszeniach wystosowanych do delegatów pod datą 15.10.2018 roku Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych radca prawny Maciej Bobrowicz wskazał miejsce zjazdu jako Warszawa, Hotel Novotel ul. Marszałkowska 94/98, podczas gdy już pismem z dnia 24.10.2018 roku Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych radca prawny Maciej Bobrowicz zawiadomił delegatów o zmianie miejsca zjazdu na Sofitel Warsaw Vitoria ul. Królewska 11.

Efektem przyjęcia Regulaminu Krajowego Zjazdu Radców Prawnych było znów wydłużenie terminu przedkładania projektów uchwał zjazdowych. Tym bardziej że nieopatrznie zobowiązano do tego rady, które należało zwołać w trybie nadzwyczajnym. Jak więc widać, fakt, że delegaci na Zjazd otrzymali projekty uchwał na kilkanaście dni przed jego rozpoczęciem, nie był spowodowany postawą Izb wnioskujących o jego zwołanie.

Nic nie stało na przeszkodzie, aby Zjazd ogłosić w innym terminie i zaplanować go na dwa dni, co postulowano na posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych w dniu 13 października 2018r., wskazując jednocześnie konkretny termin jego odbycia (16-17 listopada 2018r.).

Nic wreszcie nie stało na przeszkodzie, po ujawnieniu opinii publicznej przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych radcy prawnego Macieja Bobrowicza, w dniu 09.11.2018 r. stanowiska Prezydium KRRP w przedmiocie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych i zawartych tam dywagacji na temat nie wyczerpania możliwości debaty, braku poszukiwania rozwiązań „pojednawczych”, aby przyjąć propozycję wnioskujących izb o przerwanie Zjazdu na okres niezbędny (maksymalnie do 30 kwietnia 2019r.) w celu umożliwienia delegatom na Zjazd zapoznania się z projektami uchwał, złożenia przez nich własnych projektów zmian w prawie samorządowym i ewentualnej ocenie eksperckiej (bez związku z OBSiL KRRP), a następnie poddanie ich rzeczowej dyskusji na Zjeździe. Propozycja ta stanowiąca kolejny przykład poszukiwania przez Izby wnioskujące daleko idącego kompromisu dotyczącego wypracowania wspólnego stanowiska samorządu odnośnie przedłożonych projektów została złożona nieformalnie przed rozpoczęciem Zjazdu, ale nie została przyjęta. Nie została przyjęta ponieważ licząca większość grupa delegatów reprezentujących „izby władzy” z nieznanych nikomu powodów odrzucając, a priori merytoryczną debatę zjazdową poświęciła dobro samorządu liczącego ponad 46.000 członków dla utrzymania komfortu pracy i błogostanu kierowania wyznaczonego 10 przykazaniami wyborczymi (https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/309109987-Ja-w-to-wszystko-wierze.html) dla 15 – osobowego Prezydium Krajowej Rady. Większość ta nie była jednak większością absolutną – wynik 177 do 105 (plus 7 wstrzymujących się) oznacza tylko tyle, że powoli maleje liczba zwolenników obecnego wariantu „nowoczesnego samorządu”, a 36 głosów brakuje do przechylenia szali wagi, zatem zmiany nadchodzą nieuchronnie.

Jedną z dominujących we współczesnym, cywilizowanym świecie teorii demokracji, określających jej istotę i idealną postać, do której powinna ona dążyć, jest deliberatywna teoria demokracji, według której istotą demokracji jest deliberacja, czyli rozważanie różnych poglądów i stanowisk. W tym kontekście formułowane pod adresem wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych Izby zarzuty o rzekomo antydemokratyczne zapędy, brzmią jak ponury żart.

Dziekan Rady  OIRP w Białymstoku

  W imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku serdecznie zapraszam na organizowaną w dniach 14-15 grudnia 2018 r. w Białymstoku konferencję "Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - praktyka orzecznicza i wpływ na stosowanie prawa krajowego"Konferencja organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich "Iustitia" Oddział w Białymstoku, Okręgową Radą Adwokacką w Białymstoku, Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Miejscem obrad będzie Aula Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1.
       Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

       Mając na uwadze, że konferencje OIRP w Białymstoku nie tylko przyczyniają się do wymiany doświadczeń, myśli i poglądów, lecz także stanowią forum  debaty przedstawicieli, reprezentujących różne ośrodki praktyk, zdecydowaliśmy się zaproponować szeroką merytorycznie – a zarazem intrygującą i zmuszającą do konfrontacji doświadczeń, głównie praktyków, ale także teoretyków prawa, tematykę. Jesteśmy przekonani, że z jednej strony pozwoli ona każdemu uczestnikowi znaleźć miejsce w wymianie poglądów, z drugiej zaś umożliwi poznanie aktualnego orzecznictwa i jego wpływu na tworzenie i stosowanie prawa. 

       Swoje wystąpienia będą mieli zaproszeni znamienici goście m.in. prof. dr hab. Marek Safjan - Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Maciej Szpunar - Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu oraz prof. dr hab. Piotr Hofmański - sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

       Szczegółowy program konferencji oraz warunki uczestnictwa zamieszczone są w załączniku do niniejszego zaproszenia. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł (dla członków OIRP w Białymstoku 30 zł). W opłacie zawarte są materiały konferencyjne, lunch i przerwy kawowe. Osoby, które chciałyby dodatkowo uczestniczyć w kolacji w dniu 14 grudnia 2018 r. proszone są o wniesienie opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł. Osoby spoza Białegostoku mogą skorzystać z hotelu. Zgłoszeń i wpłat należy dokonywać na adres mailowy Izby zgodnie z załączonym formularzem w terminie do dnia 3 grudnia 2018 r. Udział w konferencji umożliwia uzyskanie 5 pkt szkoleniowych.  
 

KOMUNIKAT Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych

Dlaczego? Przesłanki wniosku o zwołanie. Odpowiedzi.

 

I

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 13 października 2018 r. Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwałę o zwołaniu na dzień 10 listopada 2018 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

To trzeci przypadek zwołania zjazdu nadzwyczajnego, ale pierwszy w historii samorządu radcowskiego zwołany w trybie art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych.

Art.58. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych zwołuje Krajowa Rada Radców Prawnych: (…)

3) na wniosek co najmniej jednej trzeciej rad okręgowych izb radców prawnych.

Wobec tego, że w samorządzie radcowskim istnieje 19 okręgowych izb radców prawnych, w obowiązującym stanie prawnym Krajowy Zjazd można zwołać na wniosek nie mniej, niż 7 rad okręgowych izb.

II

O zwołanie Zjazdu przez Krajową Radę zawnioskowały zgodnymi uchwałami, podjętymi w każdym przypadku jednogłośnie, rady 8 okręgowych izb radców prawnych w:

Białymstoku

Bydgoszczy

Gdańsku

Lublinie

Kielcach

Krakowie

Szczecinie

Wałbrzychu

W wymienionych okręgowych izbach zrzeszonych jest około 15.000 radców prawnych.

Rady okręgowych izb radców prawnych postanowiły:

“Wystąpić z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, w porządku obrad którego umieszczone zostaną punkty:

  • podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. (ze zm.) w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.
  • podjęcie uchwały dotyczącej wytycznych działania samorządu i jego organów w zakresie zasad jego funkcjonowania w obliczu nowych wyzwań jakie stoją przed samorządem radców prawnych.”

W uzasadnieniu uchwał wskazano, że:

“Zasady przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, ich ilościowy skład oraz tryb odwoływania, a nadto zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu, (….) wymagają pilnego przeglądu i zmian, których celem winna być dalsza standaryzacja i ujednolicenie zasad wyborczych, poszerzenie gwarancji należytej reprezentacji radców prawnych w organach samorządu oraz zapewnienie transparentności i demokratyzacji procesów decyzyjnych. Istotnym wyznacznikiem zmian winna być także ocena kosztów działania organów samorządu, stale rosnących przy stosowaniu obecnych regulacji, jako następstwo stałego wzrostu liczby członków samorządu. Po ośmiu latach obowiązywania regulacji pożądaną jest jej nowelizacja, usuwająca unormowania, które nie zdały egzaminu czasu oraz wprowadzająca postanowienia wzmacniające gwarancje rzetelnego procesu wyborczego oraz stanowienia prawa wewnątrzsamorządowego uwzględniającego większą reprezentatywność w sprawach szczególnej wagi dotyczących jednostek organizacyjnych samorządu radcowskiego.

 

Wobec zachodzących w kraju przemian systemu prawnego, w tym zwłaszcza w obszarze szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, unowocześnienie i poprawa jakości zasad, określonych wskazaną uchwałą winno nastąpić niezwłocznie, aby ich stosowanie było możliwe nie później niż od kolejnej kadencji organów samorządu.

 

Zważywszy na nowe wyzwania stojące przed organami samorządu, będące pochodną systemowych zmian prawnych istnieje pilna potrzeba przeglądu wytycznych działania samorządu uchwalonych przez ostatni Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Przegląd ten i ocena dotychczasowej realizacji wytycznych powinny prowadzić do nowelizacji obowiązującej uchwały Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, uwzględniającej aktualną sytuację i rolę jaką ma do spełnienia zawód radcy prawnego i samorząd radcowski, tak pod kątem przygotowania do zawodu, okoliczności w jakich zawód jest wykonywany, jak i modelu funkcjonowania organów samorządu, który uwzględnia optymalną realizację przypisanych im zadań ustawowych.

 

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych powinien również stanowić okazję do wystosowania okolicznościowej odezwy najwyższego organu samorządu radców prawnych w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Komunikaty OIRP

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta