Nabór na aplikację

Osoby, które chcą rozpocząć aplikację radcowską w 2018r.

do dnia 16 października 2017r. powinny złożyć:

 1. wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich ( w formie podania kierowany do Rady OIRP w Białymstoku)
 2. aktualną informacją o niekaralności z KRK
 3. oryginał / odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych prawnych ( jeśli w aktach znajduje się kserokopia)
 4. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

 

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 2017

KOD

Ilość uzyskanych punktów

001

75

002

92

003

88

004

94

005

107

006

76

007

78

008

122

009

82

010

108

011

87

012

97

013

133

014

91

015

114

016

102

017

114

018

70

019

103

020

111

021

118

022

123

023

113

024

89

025

87

026

97

027

82

028

127

029

98

030

75

 

031

109

032

97

033

107

034

103

035

106

036

114

037

102

038

114

039

102

040

119

041

101

042

93

043

85

044

94

045

93

046

72

047

97

048

92

049

80

050

104

051

78

052

126

053

88

054

98

055

127

056

104

057

98

058

116

059

97

060

78

061

70

062

94

063

75

064

80

065

100

066

93

067

92

068

121

069

121

070

111

071

80

072

101

073

121

074

132

075

83

076

86

077

89

078

63

079

78

080

88

084

98

085

107

086

92

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.


Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej rady okręgowej izby radców prawnych w:
Białymstoku, ul. Przejazd 2A, kod 15-430, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: augustowski, białostocki, bielski, ełcki, giżycki, gołdapski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, olecki, piski, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, węgorzewski, wysokomazowiecki, zambrowski i miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomża, Suwałki;
Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 16 sierpnia 2017 r. Termin ten nie podlega przywróceniu. Opłata za egzamin wstępny wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2017 r.".

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2017 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
 7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na rok 2017. Egzaminy te odbędą się w sobotę 30 września 2017r.

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta