Poniżej znajduje się wzór karty ewidencyjnej radcy prawnego, ustalony na postawie uchwały Nr 114/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej.

 

karta_ewidencyjna_radcow_prawnych.doc

karta_ewidencyjna_radcow_prawnych.pdf

 

Wyjaśnienie:

Ostatnie zmiany w przepisach regulujących wykonywanie naszego zawodu powodują pilną konieczność aktualizacji niektórych danych gromadzonych przez rady okręgowych izb radców prawnych. Posiadanie aktualnych informacji niezbędne jest radom do właściwego wykonywania swoich zadań i gwarantuje zrzeszonym w nich radcom prawnym uniknięcie negatywnych konsekwencji mogących wyniknąć
z błędnych danych ewidencyjnych.

Konieczność aktualizacji danych związana jest m.in. z:

 • Przyznaniem radcom prawnym uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym. Wywołuje to po stronie izb konieczność zgromadzenia określonych informacji, a konkretnie tych co do pozostawania przez poszczególnych radców prawnych w stosunku pracy. Mianowicie wyłącznie radcowie prawni niepozostający w stosunku pracy mogą w pełni korzystać z uprawnienia o którym mowa powyżej (nie dotyczy pracowników naukowych oraz naukowo - dydaktycznych). Istotne jest także, aby zainteresowane osoby wyraziły swoją gotowość do świadczenia pomocy prawnej w charakterze obrońcy z urzędu. Tylko aktualne informacje pozwolą bowiem na właściwe przygotowanie list obrońców, które zobowiązane będą sporządzać rady okręgowych izb radców prawnych.
 • Obowiązkiem prowadzenia przez rady aktualnej listy radców prawnych oraz publikowania jej
  w Biuletynie Informacji Publicznej
  . Zawarte na tej liście informacje stanowić mają rzetelne źródło informacji dla wszystkich podmiotów (w tym sądów) zainteresowanych zweryfikowaniem uprawnień zawodowych osób wykonujących zawód radcy prawnego.
 • Nowelizacją ustawy o radcach prawnych, która wprowadziła do jej treści pojęcie adresu do doręczeń. Pisma wysyłane na ten adres w ramach postępowań prowadzonych na podstawie ustawy, wysyła się ze skutkiem doręczenia. Zważywszy na docierające z okręgowych izb radców prawnych sygnały co do pojawiających się trudności w kontaktach z niektórymi członkami samorządu, posiadanie deklaracji radcy prawnego co do takiego adresu gwarantuje sprawne przeprowadzenie wielu postępowań uregulowanych na gruncie ustawy o radcach prawnych.
  W szczególności, że postępowania te co do zasady wszczynane są na poziomie okręgowych izb radców prawnych.
 • Reorganizacją sposobu komunikacji samorządu radcowskiego z jego członkami. W związku
  z przyjęciem nowego modelu kolportażu wydawnictw samorządowych, aktualizując swoje dane, radcowie prawni mają wybór co do formy ich otrzymywania, tj. w wersji papierowej bądź elektronicznej.

Gromadzenie i posiadanie przez rady okręgowych izb radców prawnych aktualnych informacji jest ich obowiązkiem. Nadto o tyle istotnym, że w konsekwencji przykładowo przełoży się na dopuszczenie do udziału w sprawie przed sądem tylko osób posiadających na daną chwilę prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego i analogicznie nie doprowadzi do sytuacji, w której sąd odmawia dopuszczenia do udziału w sprawie radcy prawnego, który takie prawo posiada.

Na potrzeby powyższego procesu aktualizacji danych o których mowa powyżej, uchwałą
Nr 114/IX/2014 z dnia 13 grudnia 2014 r., Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych określiło wzór karty ewidencyjnej, która zastąpiła funkcjonującą dotychczas kartę danych osobowych.

Tylko sprawne zebranie kart ewidencyjnych umożliwi radom okręgowych izb radców prawnych przeprowadzenie szeregu czynności związanych ze zmianami o których mowa w niniejszym piśmie

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta