Drukuj
Kategoria: Komunikaty OIRP

Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku w pełni akceptuje działania podejmowane przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku w okresie od września 2018 r. do chwili obecnej mające na celu dokonanie zmian w przepisach samorządowych zmierzających do usprawnienia działalności organów samorządowych na poziomie krajowym, wprowadzenia bardziej demokratycznego sposobu podejmowania decyzji oraz rozdzielenia funkcji w samorządzie na szczeblu krajowym i okręgowym.

Zgromadzenie Delegatów wyraża dezaprobatę dla działań podejmowanych przez władze i delegatów na Krajowy Zjazd z części Izb, które doprowadziły do przerwania obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w listopadzie 2018 r.

Zgromadzenie Delegatów wyraża nadzieję, że działania podejmowane przez władze Izby wraz z Izbami bydgoską, gdańską, kielecką, krakowską, lubelską, łódzką, szczecińską i wałbrzyską, przy udziale pozostałych Izb, doprowadzą do wypracowania kompromisowych rozwiązań, które mogłyby zostać zaakceptowane przez wszystkie okręgowe izby radców prawnych.

W odniesieniu do wyartykułowanych uprzednio przez izby wnioskujące o zwołanie nadzwyczajnego zjazdu postulatów Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku wyraża poparcie dla wprowadzenia zasady nie łączenia funkcji w samorządzie na szczeblu krajowym i okręgowym, ograniczenia liczebności Krajowej Rady Radców Prawnych i jej Prezydium, określenia maksymalnej liczby delegatów na Krajowy Zjazd z jednej izby, podejmowania uchwał przez Krajową Radę Radców Prawnych w istotnych sprawach samorządu kwalifikowaną większością głosów. Jednocześnie Zgromadzenie Delegatów opowiada się za wprowadzeniem zmian na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych jeszcze w 2019 r. by mogły mieć one zastosowanie do wyborów władz kadencji 2020-2024.